عباس مختار

۱۲ دى ۱۳۸۹
۲۳ دى ۱۳۸۹

متولد 1366 تهران
عضویت در سازمان هنرمندان سوئد
شرکت در بیش از 25 نمایشگاه انفرادی و 40 نمایشگاه گروهی