واهیک هاراطونیان

files-artists-HaratonianVahik[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
واهیک هاراطونیان متولد 1343، تهران. 9نمایشگاه انفرادی در گالری های طراحان آزاد، الهه، هفت ثمر،افرند، انجمن ارامنه(رافی) و کارگاه خصوصی هنرمند، تهران، 89- 1378 . بیش از 40 نمایشگاه گروهی در تهران و شهرستان. آموزش طراحی ازسال 1378 تاکنون.