شهریار توکلی

متولد 1348 تهران فارغ التحصیل کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر 1376 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عکاسی از دانشگاه هنر 1382 نمایشگاه های انفرادی: گالری هفت ثمر 1384 گالری هفت ثمر 1381 گالری هفت ثمر 1380 گالری هفت ثمر 1378 گالری هفت ثمر 1376 گالری سرو 1374 (همرا با فرشید آذرنگ) گالری هفت ثمر 1373 (همرا با فرشید آذرنگ) نمایشگاه های گروهی: نمایشگاه: نقره ایرانی- مینه سوتا، آمریکا- 1383 نمایشگاه: نگاه ایرانی- اصفهان- 1381