علیرضا جدی

متولد1348 قزوین کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نمایشگاه های بیشمار در ایران، کانادا، لهستان، چین، ژاپن، اردن، ارمنستان بینال تنگلادش بینال پکن فستیوال فرانسه ایتالیا (ونیز) تدریس از سال 1374 در دانشگاههای آزاد، سوره، رویان دانشگده هنر (زاهدان)