رضا بانگیز

رضا بانگیز متولد سال 1316 فارغ ال تحصیل هنرستان هنرهای زیبای پسران دارای درجه 1 هنرمندی معادل دکترا ایشان با تشکیل نمایشگاه در داخل وخارج از کشور وهمچنین شرکت در نمایشگاه گروهی در داخل وخارج از کشور زمینه فعالیت خود را فراهم اورده است بورس مطالعات هنری انگلیس بورس مطالعات هنری پاریس بورس مطالعات هنری اروپا را دارا میباشد شرکت در تمام نمایشگاه های دوسالانه نقاشی از دیگر فعالیت های وی محسوب میگردد داشتن جوایز وتقدیر نامه ها وهمچنین سی سال اموزش هنر زمینه های گوناگون فعالیت وی را به عمل اورده ایشان در حال حاضر هنراموز نقاشی وحجم سازی در حال حاضر در دانشگاه ازاد اسلامی میباشد .