رعنا فرنود

لیسانس نقاشی از انگلستان متولد 1332 لیسانس زبان انگلیسی از مدرسه عالی ترجمه تهران داور ششمین بی‌ینال نقاشی تهران 1382 شرکت در تعداد زیادی نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج از کشور