علیرضا ادمبکان

files-artists-AdambakanAlireza[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
متولد 1355 تهران لیسانس نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی ایران نمایشگاه ها 1384 نمایشگاه گروهی، گالری دی 1383 نمایشگاه انفرادی، گالری الهه 1383 نمایشگاه گروهی، خانه هنرمندان 1382 هشتمین نمایشگاه طراحی معاصر، گالری برگ 1382 ششمین بی ینال نقاشی، موزه هنرهای معاصر 1381 دومین نمایشگاه طراحی معاصر، گالری آتشزاد 1381 نمایشگاه انفرادی، گالری الهه 1380 نمایشگاه گروهی، گالری آتشزاد 1380 نمایشگاه گروهی، گالری برگ 1380 نمایشگاه گروهی، گالری شفق 1380 نمایشگاه گروهی، گالری برگ 1380 نمایشگاه گروهی، کلوپ آزاد 1379 نمایشگاه گروهی، گالری هفت ثمر 1379 نمایشگاه گروهی، گالری آفتاب 1379 نمایشگاه گروهی، گالری شهرزاد 1378 نمایشگاه نقاشی در سویس 1377 بی ینال نقاشی، موزه هنرهای معاصر 1376 نمایشگاه گروهی، گالری هفت ثمر 1375 موزه هنرهای معاصر 1373 نمایشگاه گروهی، خانه آفتاب