نازنین زادمهر

files-artists-photo-2016-02-02-15-52-22[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

نازنین زادمهر متولد 1359-تهران

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر - کارشناسی نقاشی و دانشجوی ارشد نقاشی دانشگاه الزهرا

کسب عنوان استعداد درخشان و دانشجوی ممتاز با رتبه اول در دانشگاه الزهرا ، 1393

شرکت در بیش از هشت نمایشگاه گروهی و بینال تاکنون 

نمایشگاه انفرادی نقاشی در گالری Ramada park hotelرومانی -1394