مهرین مختاری

files-artists-Mehrin-Mokhtari-p[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
مهرین مختاری
  • متولد 1338

  • لیسانس اقتصاد ( دانشگاه تهران )

  • برگزاری 10 نمایشگاه انفرادی از سال 1379 تا کنون

  • شرکت در نمایشگاههای متعدد داخلی و خارجی

  • عضو انجمن نقاشان ایران

  • عضو انجمن سفالگران ایران