مهدی راحمی

files-artists-RahemiMehdi[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg
مهدی راحمی متولد 1358 عضو دایمی انجمن هنرمندان نقاش ایران نمایشگاه انفرادی جاپ دستی خانه هنرمندان ایران1387 نمایشگاه انفرادی طراحی ارت سنتر تهران 1388 نمایشگاه انفرادی طراحی ومجسمه ارت سنتر 1389 نمایشگاه انفرادی نقاشی ارت سنتر 1390 نمایشگاه انفرادی نقاشی ارت سنتر 1391 نمایشگاه انفرادی طراحی وچاپ دستی گالری اتاق آبی اصفهات1391 چاپ کتاب فیگوراتیو 1 مجموعه اثار طراحی1383 چاپ کتاب فیگوراتیو 2مجموعه اثار طراحی وچاپ دستی1386 شرکت دربیش از از چهل نمایشگاه گروهی وبینال در گالری های طراحان ازاد.لاله.دی.ارت سنتر.خانه هنرمندان.موزه امام علی.پردیس ملت.فرهنگسرای نیاوران و مرکز صبا