منوچهر معتبر

متولد شیراز ، 1315 فارغ التحصیل از دانشکده هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران فوق لیسانس آموزش هنر از دانشگاه ایندیانا ، آمریکا برگزاری 25 نمایشگاه انفرادی 1383 – 1342 شرکت در 50 نمایشگاه گروهی 1383 – 1344 برنده مدال و دیپلم افتخار از نمایشگاه نقاشان معاصر جهان ، موناکو 1985 معتبر برای بیان تصویری خود بیشتر از طراحی و خط استفاده می کند تا نقاشی و رنگ و از این رو بیشتر تعریف می کند تا توصیف حضور گاه گاهی رنگ در نقاشی های معتبر ، نه به خاطر بهره جویی از کیفیت ، زبان و ویژگی های رنگ، بلکه به خاطر تاکید ورزیدن بر تیرگی ها و سیاهی است. معتبر با دقتی که گه گاه به وسواس شباهت می یابد طراحی می کند و به سبب همین وسواس همیشه در متن طرح واره هایش حضور دارد و بر این باور است که آفرینش هنری کاری است همسان صید مروارید، می باید که با عشق و دلیری و آگاهی به آن پرداخت و از رفتن به ژرفا هراسی به دل راه نداد.