محبوبه نوروزی

متولد 1356، تهران. کارشناسی نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده هنر و معماری، تهران، 1380. نمایشگاه های انفرادی در گالری الهه 1388 و گالری افرند 1381. شرکت در نمایشگاه های گروهی در گالری های ماه مهر، گلستان، ملت، ماه، هما، خانه هنرمندان ، سعد آباد و مرکز فرهنگی تبریز، 89-1384.