احمد اسفندیاری

متولد 1301 فارغ التحصیل از دانشکده هنرهای زیبا رشته نقاشی اولین نمایشگاه دسته جمعی باتفاق عده از هنرمندان هم دوره در انجمن ایران و فرانسه . شرکت در تمامی نمایشگاههای مربوط (به بینال تهران )، دو بار شرکت در نمایشگاه (ونیز) .شرکت در چند نمایشگاه دسته جمعی در انجمن ایران و آمریکا و همچنین شرکت در دو نمایشگاه در فیلادولفیا . شرکت در چند نمایشگاه دسته جمعی در گالری (برگز) ونگار .شرکت در نمایشگاه دسته‌جمعی بیست و پنج سال هنر ایران . شرکت در نمایشگاه دسته جمعی مربوط به روز مادر. شرکت در نمایشگاه دسته جمعی در گالری سیحون و چندین نمایشگاه دسته جمعی در سالهای مختلف در باشگاه مهرگان و گالری (صبا) . و نمایشگاههای متعدد دیگر