حمید حکیمی

متولد 1342 تهران نقاش و مجسمه ساز برنده جایزه دوم در بینال مجسمه در موزه هنرهای معاصر شرکت در نمایشگاه های در ایران- ژاپن- آلمان